Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

IPF Digital Lietuva, UAB yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi International Personal Finance Plc dukterinių įmonių (su IPF grupei priklausančių įmonių sąrašu galite susipažinti adresu: http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html).

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Mūsų kontaktinė informacija:

IPF Digital Lietuva, UAB, kodas 300622891, adresas Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius, Lietuva.

Su mumis galite susisiekti:

El. paštu: verslui@credit24.lt
Telefonu: 8 5 2430389
Interneto svetainėje: https://www.credit24verslui.lt/

Taip pat mes paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną, su kuriuo galite susisiekti el. paštu privacy@ipfdigital.com.

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:

Identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas ir kt.

Dokumento duomenys – dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo data ir kt.

Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.

Duomenys apie asmeninį gyvenimą – šeiminė padėtis, vaikai, gyvenimo sąlygos ir kt.

Duomenys apie profesinę veiklą – darbdavys, patirtis, pareigos, atlyginimas, išsilavinimas ir kt.

Buvimo vietos duomenys – Jūsų gyvenamosios vietos GPS koordinatės ir kt.

Vartotojo elgsenos duomenys – duomenys apie elektroninę prekybą, pirkimus, nuosavybę (namas, butas, automobilis) ir kt.

Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami duomenys.

Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris, pajamos, vertintinos išlaidos, kitos paskolos ir kt.

Biometriniai duomenys – veido atvaizdas.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių:

 • iš Jūsų kredito paraiškos, užpildytos mūsų interneto svetainėse ar pas mūsų partnerius;
 • iš duomenų tvarkytojo tapatybės nustatymo priemonės, Jums pasirinkus savo tapatybę nustatyti naudojantis šia priemone;
 • bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu ar mūsų internetinėje savitarnos sistemoje;
 • iš mūsų vidinių duomenų bazių;
 • iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (informacinės sistemos administruojamos šių įstaigų); iš Kliento darbdavio (-ių);
 • iš viešų registrų: Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro;
 • iš Lietuvos Banko administruojamų informacinių sistemų: Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo informacinės sistemos, Paskolų rizikos duomenų bazės;
 • iš UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva) bei iš kredito ar finansų įstaigų (ar jų padalinių), dalyvaujančių UAB “Creditinfo Lietuva” administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje “Infobankas”;
 • iš užklausų skirtingoms išorinėms duomenų bazėms (kaip nurodyta toliau).

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Mes turime teisę bei teisės aktais nustatytą pareigą kaupti visus Jūsų mums pateiktus asmens duomenis bei duomenis, susijusius su Jūsų su mumis sudarytais sandoriais. Mes kaupiame Jūsų informaciją kredito byloje, kurios duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų po kredito sutarties pasibaigimo. Kai mes duomenis saugome kitu konkrečiu tikslu, duomenų saugojimo laikotarpis nurodomas prie konkretaus tikslo skyriuje kaip mes naudojame Jūsų duomenis. Gavus Jūsų sutikimą, galime sutarti ir dėl kitokio saugojimo laikotarpio.

Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą, mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis skirtingų kategorijų gavėjams, t. y.:

– mūsų sutartiniams partneriams;

– bankams ir kitoms kredito įstaigoms ar finansų įstaigoms, kurios teikia finansines paslaugas;

– UAB „Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva);

– skolų išieškojimo įmonėms ir kitoms įmonėms, teikiančioms paslaugas, susijusias su finansinių įsipareigojimų įvykdymu.

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Kai kuriais atvejais mes turime teisę pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

Kur mes apdorojame Jūsų duomenis?

Kad galėtume vykdyti savo veiklą, Jūsų asmens duomenis turime tvarkyti pagal šioje Privatumo politikoje nurodytas sąlygas. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ES bei kitose šalyse. Jei mūsų paslaugų teikėjai tvarkys Jūsų asmens duomenis šalyse, kuriose neužtikrinama pakankama Jūsų teisių apsauga, mes atidžiai įvertinsime visas aplinkybes ir imsimės atitinkamų priemonių, kad Jūsų teisės į tinkamą asmens duomenų tvarkymą nebūtų pažeistos. Mes užtikrinsime, kad būtų sudarytos sąlygos Jums naudotis savo teisėmis bei veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

 • Mes naudojame Jūsų asmens duomenis sudarydami bei administruodami kredito sutartį ar Jūsų prašymu atlikdami veiksmus prieš sudarant sutartį.
  • Prieš sudarant kredito sutartį, Jūs turite užpildyti kredito paraišką. Vadovaujantis Jūsų pateiktais duomenimis, mūsų sistema apskaičiuoja bei sugeneruoja Jums kredito pasiūlymą. Pasiūlyme apibrėžiamos kredito sutarties sąlygos, kurios būtinos rizikos analizei bei valdymui. Taigi, kredito paraiškoje jums nenurodžius reikalingų duomenų, mes negalėsime Jums pateikti kredito pasiūlymo. Nors pasiūlymas sugeneruojamas automatiškai, sprendimą dėl kredito visuomet peržiūri mūsų darbuotojas, turintis įgaliojimus bei kompetenciją pakeisti sprendimą.
  • Norint pakeisti esamas kredito sutarties sąlygas, pavyzdžiui, pakeisti kredito limitą, mes rinksime ir naudosime Jūsų duomenis, siekiant įvertinti Jūsų kreditingumą.
  • Tiesiogiai mes ar naudodamiesi mūsų telekomunikacijų ir pašto paslaugų teikėjų paslaugomis, siųsime Jums informaciją bei kredito sutarties dokumentus naudodami Jūsų kontaktinius duomenis.
  • Jums nevykdant savo finansinių įsipareigojimų, numatytų kredito sutartyje, turime teisę pasinaudoti pažeistomis savo, kaip sutarties šalies, teisėmis. Esant mokėjimo uždelsimui, mes arba mūsų partneriai atsiųsime Jums priminimus; jei nereaguosite į mūsų priminimus, duomenis apie Jūsų neįvykdytus finansinius įsipareigojimus atskleisime UAB “Creditinfo Lietuva” (kodas 111689163, adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva), Lietuvos bankui, kaip Paskolų rizikos duomenų bazės valdytojui, vadovaujantis nuostatomis dėl paskelbimo apie mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą / skolas.
  • Mes taip pat galime pateikti pretenziją dėl Jūsų įsipareigojimų nevykdymo bei perduoti duomenis mūsų įgaliotam(-iems) skolų išieškojimo paslaugų teikėjui(-ams). Jums nesilaikant savo įsipareigojimų, duomenis apie įsipareigojimų nevykdymą saugosime ne ilgiau nei 8 metus nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
  • Turėdami Jūsų sutikimą, mes galime profiliuoti Jūsų duomenis, kad pateiktume geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus.
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Vartojimo kredito įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose. Jums nepateikus teisėtai reikalaujamų duomenų, negalėsime sudaryti kredito sutarties.
  • Prieš sudarant kredito sutartį, mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis, siekiant pateikti Jums visą informaciją apie mūsų siūlomą finansinį produktą, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą.
  • Mes dalinamės Jūsų duomenis su kredito biurais, tokiais kaip UAB “Creditinfo Lietuva”, siekiant sužinoti Jūsų kredito istoriją.
  • Laikydamiesi atsakingojo skolinimo principo, prašome Jūsų pateikti finansinius duomenis kredito paraiškoje. Taip pat mes gauname Jūsų finansinius duomenis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, (i) tikriname Jūsų banko sąskaitos duomenis apie pajamas ir išlaidas, (ii) teikiame užklausas kredito duomenų bazėms apie kitas paskolas ir ankstesnių mokėjimų istoriją.
  • Mes naudojame surinktą informaciją Jūsų kreditingumui įvertinti. Jūs turite teisę nedelsiant gauti informaciją apie duomenis, kuriais vadovaujantis buvo įvertintas Jūsų kreditingumas, bei pareikšti prieštaravimą dėl priimto sprendimo.
  • Siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, mes renkame duomenis apie Jus ir Jūsų tapatybės dokumentą fiziškai ar naudodamiesi technologinėmis priemonėmis. Tam tikrus iš minėtų duomenų mes panaudojame atlikdami patikrą apie Jus duomenų bazėse, siekiant patvirtinti Jūsų tapatybę. Duomenys, susiję su pinigų plovimo prevencija, saugomi 8 metus pasibaigus kredito sutarčiai
  • Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, mes atskleidžiame kai kuriuos Jūsų duomenis mūsų finansų konsultantams, auditoriams bei kitiems paslaugų teikėjams su sąlyga, kad šie asmenys užtikrins Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.
  • Pareigų, kylančių iš teisės aktų (įskaitant tarptautines sutartis), vykdymui, mes galime būti įpareigoti tvarkyti informaciją, gautą vykdant šias pareigas. Tokiu atveju, asmens duomenys yra tvarkomi griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų.
 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais interesais. Teisėti interesai – tai išsamiai apsvarstyti mūsų įmonės interesai, reikalingi vykdant mūsų veiklą, įskaitant sukčiavimų nustatymą bei prevenciją (kovos su pinigų plovimu stebėsena, sukčiavimo bei finansinių nusikaltimų nustatymas ir prevencija), informacijos ir sistemų saugumą (programinė įranga, apsauganti duomenų praradimą, apsauga nuo kenkėjiškų programų, tinklo saugumas). Siekiant užtikrinti, kad mūsų interesai yra suderinti su Jūsų interesais, atliekame kiekvienos tvarkymo operacijos, kuri pagrįsta teisėtu interesu, reikalingumo įvertinimą. Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  • Siekiant pateikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus:
   • Mes galime naudoti Jūsų duomenis, siekiant pateikti Jums informaciją apie savo produktus bei paslaugas, kurias mes Jums teikiame šiuo metu ar teikėme anksčiau. Apie tai informuosime el. paštu, trumpąja žinute ar telefono skambučiu.
  • Sužinodami apie Jus ir pritaikydami mūsų pasiūlymų turinį konkrečiai Jums, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad patenkintumėme Jūsų poreikius bei pageidavimus.

Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite klientų aptarnavimo centrą apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai. Be to, informacija apie tai, kaip reikėtų atsisakyti reklamos yra pateikiama konkrečiame pasiūlyme.

 • Mes tvarkome Jūsų duomenis, nustatant sukčiavimo atvejus, siekiant apsisaugoti nuo finansinių sukčiavimų atvejų.
 • Mes perduodame Jūsų asmens duomenis mūsų grupės įmonėms, pvz. vidaus administravimo tikslais, vadovaujantis nustatytais teisiniais duomenų perdavimo reikalavimais.
 • Mes renkame Jūsų įrenginio duomenis, siekiant užtikrinti mūsų tinklo saugumą bei kontroliuoti srautus mūsų internetinėje svetainėje.
 • Esamų produktų vystymas bei naujų produktų ir paslaugų kūrimas.

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

 • Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms tvarkymo operacijoms atlikti šiais tikslais:
  • Nustatyti Jūsų tapatybę;
  • Gauti mūsų rinkodaros pasiūlymus visais susisiekimo kanalais;
  • Iš mūsų gauti kitų bendrovių komercinius pasiūlymus.

Jūs galite bet kuriuo metu nemokamai atšaukti savo sutikimą interneto svetainėje https://www.credit24.lt/ ar susisiekę su klientų aptarnavimo centru.

Jūsų teisės

 • Prieš Jums pradedant naudotis savo teisėmis, mes turime Jus identifikuoti, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų.
 • Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo: IPF Digital Lietuva, UAB (kodas 300622891, adresas Švitrigailos g. 11M, Vilnius, Lietuva) ar el. paštu: verslui@credit24.lt. Jūsų prašymai išnagrinėjami per vieną mėnesį.
 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, tikslais, kuriais jie tvarkomi, kategorijomis, šaltiniais, gavėjais, saugojimo laikotarpiu bei teisėmis, įskaitant teisę gauti Jūsų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kopiją.
 • Jūs turite teisę į savo asmens duomenų, kuriuos mums pateikėte savo kredito paraiškoje, ar duomenų, kuriuos tvarkome turėdami Jūsų sutikimą ir kurie apdorojami automatiškai, perkeliamumą. Mes pateiksime Jums duomenis automatizuotai nuskaitomu Excel formato dokumentu, kad galėtumėte juos saugoti ar atskleisti kitiems paslaugų teikėjams. Jūs taip pat galite kreiptis, kad pateiktume Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau mes tai galime padaryti tik tuo atveju, jei duomenų perdavimas yra techniškai įmanomas.
 • Mes atnaujiname Jūsų asmens duomenis, prašydami Jūsų laikas nuo laiko juos peržiūrėti ir kai to reikalauja teisės aktai. Tačiau jei pastebėtumėte, kad bet kurie duomenys, kuriuos turime apie Jus, yra neteisingi, galite pateikti prašymą ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius duomenis. Jūs galite pataisyti ar papildyti savo asmens duomenis savitarnos svetainėje ar susisiekę su mumis bei pateikę teisingus ar papildomus duomenis. Jei Jūsų asmens duomenų tikslumas ginčijamas, Jūsų pageidavimu Jūsų duomenų tvarkymas gali būti apribotas, laikotarpiui, per kurį galėtume patikrinti duomenų tikslumą.
 • Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų duomenis, bet jų nenaudosime. Jūs taip pat turite teisę kreiptis, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys, bet tik vienu iš šių, teisės aktais numatytu atveju:
  • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukėte savo sutikimą, jei Jūsų duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, pagrįstam mūsų teisėtu interesu. Mes apribosime duomenų tvarkymą, kol Jūsų interesai bus patvirtinti; Jei būtų nustatyta Jūsų teisių viršenybė, Jūsų prašymu ištrinsime Jūsų duomenis;
  • Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų reikalavimų;
  • Kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, galite kreiptis, kad tvarkymas būtų apribotas arba duomenys būtų ištrinti.

Nesant pagrindo, mes neištrinsime ir neapribosime Jūsų duomenų tvarkymo.

 • Jūs turite teisę nesutikti su sprendimu, pagrįstu vien automatiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.
 • Jūs turite teisę susisiekti su mumis bet kuriuo metu, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatyme nustatytas Jūsų teises.
 • Jūs turite teisę kreiptis į kompetentingą duomenų apsaugos instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, el.paštu: ada@ada.lt ar kompetentingą teismą, jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos.

Slapukai

 • Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje.
 • Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų paslaugomis.

Atnaujinimai

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame (dažniausiai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bei duomenų apsaugos praktiką). Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje. Ši politika buvo atnaujinta 2020 vasario mėn.

Kuo galime padėti?

Paskolos teikiamos
08:00-18:00
Informacija telefonu
8 5 243 0072
Dažniausiai užduodami klausimai
DUK
Rašykite mums
verslui@credit24.lt

Kontaktai

UAB „IPF Digital Lietuva“
Įm. k. 300622891
PVM k. LT100005126616
Švitrigailos g. 11M, Vilnius
Tel.: 8 5 243 0389